perjantai 25. maaliskuuta 2016

Seuraa, mitä Ura-hankkeessa tapahtuu ja miten siihen vaikutetaan

04.10.2016 URA-tilaisuus Kotkassa


03.10.2016 Palkkaseminaari OM:n VVV:n ja järjestöjen kesken

Seminaarissa keskusteltiin kihlakunnanulosottomiesten palkkausjärjestelmästä ja muutos tarpeista URA-hankkeeseen liittyen. Erityisesti pohdittiin palkkauksen kannustavuuden merkitystä ulosottomiehen työssä ja nykyisen sporttelijärjestelmän mahdollista korvaamista uudella kannustinelementillä.

 

20.09.2016 Liiton neuvottelijoiden tapaaminen URA-hankkeesta

Keskusteltiin yhdistyksen tavoitteista VES-neuvotteluja varten.

28.09.2016 Valtiovarainministerin eritysavustajan tapaaminen

Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistyksen ja Voutiyhdistyksen edustajat kävivät tapaamassa valtiovarainministerin erityisedustajaa. Keskustelua käytiin URA-hankkeen vaikutuksista henkilöstön asemaan ja valtion talouteen.

19.09.2016 URA-tilaisuus Kuopiossa


19.09.2016 URA-hankepäällikön tapaaminen

Hankepäällikkö vieraili Helsingin ulosottovirastossa tutustumassa ulosottomiesten perintäryhmien työhön. Tilaisuudessa olivat mukana ulosottomiesten ja voutien henkilöstöedustajat. Keskustelua käytiin perinnän jakamisesta ja siihen liittyvistä riskeistä.

14.09.2016 Ulosottolaitoksen YT


13.09.2016 Perusperinnän VES-neuvottelut


12.09.2016 URA-johtoryhmä kokoontuu


09.09.2016 Yhdistyksen hallitus käsittelee URA-linjauksia


31.08.2016 Järjestöjen puheenjohtajien URA-neuvottelu

Kihlakunnanulosottomiesten ja voutiyhdistyksen puheenjohtajat kokoontuivat pohtimaan vastauksia URA-hanketoimiston lausuntopyyntöön ulosottolaitoksen organisaatiosta ja aluejaosta.


29.08.2016 Kihlakunnanulosottomiesten VES-neuvottelu


17.08.2016 Kihlakunnanulosottomiesten YT-neuvottelu


23.06.2016 Kansliapäällikön tapaaminen

Järjestöt kävivät tapaamassa oikeusministeriön uutta kansliapäällikköä ja keskustelivat URA-hankkeesta, siihen liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä.

21.06.2016 Kansanedustajan tapaaminen

Eduskunnassa tapaamassa kansanedustajaa ja keskustelemassa URA-hankkeesta sekä harmaantalouden ja talousrikollisuuden  torjunnasta.

15.06.2016 Kansanedustajan tapaaminen

Kansanedustaja Maria Tolppanen on jättänyt ministerille kirjallisen kysymyksen ulosottomiesten palkkauksesta. Yhdistyksen puheenjohtaja kävi tapaamassa edustajaa keskustelemassa URA-hankkeesta ja palkkausjärjestelmästä.

01.06.2016 Perintäpilottien esittelytilaisuus


31.05.2016 Kihlakunnanulosottomiesten YT-neuvottelu


27.05.2016 Kihlakunnanulosottomiesten VES-kokous


26.05.2016 Kansanedustajan tapaaminen

Eduskunnassa tapaamassa lakivaliokunnan edustajaa ja keskustelemassa URA-hankkeesta.

12.05.2016  Yhdistyksen hallitus ja järjestöjen yhteiskokous Turussa

Yhdistyksen hallitus kokoontui Turussa ja tapasi sen jälkeen toisen järjestön hallituksen yhteiskokouksessa. Kokouksissa linjattiin, että perinnän jakaminen pitää estää. Jakaminen ei ole kenenkään edun mukaista, ei ulosoton asianosaisten, ei valtion, ei henkilöstön, ei VVV:n / OM:n. Jakamisen ainoa tarkoitus on saada kihlakunnanulosottomiesten palkat alennettua. Jakaminen uhkaa perinnän tuloksellisuutta ja vaarantaa oikeusturvan.
Järjestöt ovat valmiita neuvottelemaan VVV:n ja OM:n kanssa vaihtoehtoisista säästö-keinoista.

11.05.2016  Ulosottolaitoksen YT

YT:ssä käytiin läpi viime vuoden tilinpäätös ja tämän hetkisiä virkamääriä eri henkilöstöryhmissä. Lisäksi käsittelyssä oli KIEKU-hanke ja työterveyden tilastotiedot. URA-hankkeen osalta käytiin läpi ajankohtaiskatsaus, jolloin hanketoimiston johto esitteli hanketoimiston kokoonpanoa ja kertoi käynnissä olevista piloteista. Keskusteltiin myös henkilöstöjärjestöjen näkemysten huomioon ottamisesta ja osallistamisesta hankeen valmistelussa.

10.05.2016  Soitto Eduskunnasta

Eduskunnan lakivaliokunnan sihteeri soitti ja kertoi valiokunnan haluavan seuraavan päivän kokoukseen asiantuntijalausunnon ulosottotoimen URA-hankkeesta ja palkkausrakenteen uudistamisesta. Yhdistys toimitti lausunnon, missä kerrottiin URA-hankeen tilanteesta, tavoitteista, keinoista, riskeistä ja vaihtoehdoista.

Lakivaliokunta huomioi huolemme lausunnossaan valtiovarainvaliokunnalle ja pitää tärkeänä, että URA-hanketta valmistellaan hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Lisäksi valiokunta totesi hankkeeseen liittyvän epävarmuustekijöitä ja että oikeusturvaa ei saa vaarantaa.

09.05.2016  Ura-johtoryhmässä vastakkainasettelua

Ura-johtoryhmä kokoontui vuoden tauon jälkeen tarkastelemaan hankeen tilannetta. Johtoryhmässä tuli selvästi esiin henkilöstöjärjestöjen ja VVV:n erilaiset näkemykset säästöjen toteuttamistavasta ja perinnän uudelleen organisoinnin kannattavuudesta. Ulkopuoliset asiantuntijat pitivät valitettavana, että henkilöstöä ei ole saatu hankkeen taakse. VVV:n mukaan päätökset keskeisiin kysymyksiin pitää tehdä tämän vuoden aikana. URA-lainsäädännön 2. paketti on työstettävänä VVV:ssä. Johtoryhmässä kummeksuttiin sitä, että lainvalmistelusta ei saada mitään tietoa. VVV puolustautui sillä, että keskeneräisistä asioista ei anneta tietoa.

06.05.2016  Järjestöt oikeusministeriössä

SUY pyysi päästä ministerin tapaamisen jälkeen keskustelemaan ministeriön virkamiesten kanssa Ura-hankeen tilanteesta ja henkilöstön asemasta. Tapaaminen järjestyi hallitusneuvos Merja Muilun ja ylitarkastaja Antti Reinin kanssa. Tilaisuuteen osallistuivat  myös voutiyhdistyksen puheenjohtaja ja toisen kihlakunnanulosottomiesten järjestön puheenjohtaja. Keskustelussa nousi esiin ministerin tapaamisen ohella Ura-hankkeen valmistelussa ilmennyt luottamuspula henkilöstöjärjestöjen ja VVV:n välillä. Järjestöt vaativat henkilöstön parempaa huomioimista. Ministeriön edustajat kannattivat avointa vuoropuhelua ja yhteistoimintaa ratkaisujen löytämiseksi.

28.04.2016 Kihlakunnanulosottomiesten YT-neuvottelut 5

Käytiin läpi kevään kehysvalmistelun tuomia uusia säätötavoitteita. 100 virkaa on jo lakkautettu. Määräaikaisia palkataan kuitenkin edelleen. Lisäksi käsiteltiin Ura-hankkeeseen liittyen uusia ja lakkaavia tehtäviä ja niiden henkilöstövaikutuksia, toimenkuviin suunniteltuja muutoksia ja keskittämistä. Seuraava kokous 31.5.2016

12.04.2016 VES-neuvottelut kihlakunnanulosottomiehet

Kihlakunnanulosottomiesten palkkaneuvottelut käynnistyivät arviointiryhmän kokouksella, jonka SUY oli pyytänyt koolle. OM:ltä tiedusteltiin, miten nykyinen palkkausjärjestelmä on toiminut ja onko heidän mielestä olemassa kehittämistarpeita. OM:n ja VVV:n mielestä nykyinen palkkausjärjestelmä on ollut kannustava ja tulokset ovat olleet hyviä. Palkkausjärjestelmä ei heidän mielestään ole kuitenkaan paras mahdollinen tulevaisuutta ajatellen. VVV haluaisi enemmän kokonaispalkkaustyylisen järjestelmän, missä on jokin kannustinelementti, ei kuitenkaan palkkioita. Asetettiin tavoitteeksi ratkaista Ura-hankkeeseen liittyvät isot periaatekysymykset elokuun loppuun mennessä. Seuraava kokous 27.5.2016.

12.04.2016  URA-VES yhteiskokous käynnisti palkkaneuvottelut

Yhteiskokouksessa OM:ssä paikalla olivat kaikkien henkilöstöryhmien neuvottelijat sekä OM:n ja VVV:n edustajat. Kokouksessa käytiin läpi henkilöstö- ja palkkaustietoja sekä tietoja säästötarpeesta. VVV:n mukaan perusperinnän tehtävien siirtämisellä uusille  virkamiehille saadaan säästöä virkaa kohden 40.000 euroa vuodessa. Päätettiin eriyttää neuvottelut jatkossa käytäviksi sopimusalakohtaisesti ja ensimmäiset neuvottelut vielä ennen kesää.

08.04.2016  Kihlakunnanulosottomiesten YT-neuvottelut 4

Kihlakunnanulosottomiesten ja VVV:n yhteistoimintaneuvottelut jatkuvat. Tapaaminen on jo neljäs URA-hankkeeseen liittyvä kihlakunnanulosottomiesten tulevaisuutta selvittänyt neuvottelutilaisuus. Aikaisemmat kokoukset 19.1; 15.2 ja 8.3. Näistä tapaamisista on tietoa aikaisemmissa päivityksissä. Tällä kertaa käytiin keskustelun tasolla läpi mm. perinnän pilotointeja, URA-hankkeen muutosturvan periaatteita ja virastojen lakkauttamisen vaikutuksia. Pilotoinnit ovat vasta alkuvaiheessa. Ura-hankkeen yhteydessä voidaan harkita omia muutosturvaperiaatteita. Virastot lakkautetaan lailla ja virat muuttuvat yhteisiksi koko valtakunnan alueella. Virastojen lakkauttaminen saattaa merkitä myös toimipaikkojen yhdistämisiä. Seuraava kokous 28.4.2016.

03.04.2016 OM ja VVV vastaavat Hesarissa ja Turun Sanomissa

OM ja VVV vastaavat lehdistössä, että URA-hankkeen mahdolliset vaikutukset on ymmärretty väärin. Ennustettu 150 miljoonan euron perimistuloksen aleneminen ei johdu URA-hankkeesta. Kiistävät, että tulos heikkenisi uudistuksen valmistuttua, mutta myöntävät, että hanke tuo kitkaa toimintaan ja perintää ainakin tilapäisesti.

31.03.2016 Media kiinnostuu URA-hankkeen vaikutuksista

Helsingin Sanomat julkaisee SUY:n kirjoituksen URA-hankkeen mahdollisista vaikutuksista otsikolla " Ulosoton perimistuloksen romahdus tulisi kalliiksi valtiolle". Juttu julkaistaan myös neljässä maakuntalehdessä. Sosiaalinen mediakin kiinnostuu asiasta ja oikeusminis-teriö  osallistuu keskusteluun Twitterissä. Oululainen Kaleva pyytää lisätietoja  julkaistak-seen isomman jutun. Asiaa oli aikaisemmin tiedusteltu ministeriöltä kahdesti, eikä vastausta saatu.

31.03.2016  Eduskunnassa URA-hankkeesta

Kansanedustajien tapaamiset jatkuvat. Eduskunnassa ymmärrettiin ulosottomiesten huoli ja luvattiin perehtyä URA-hankkeen vaikutuksiin ja riskeihin.

31.03.2016 Ministerin tapaaminen vahvisti: mitään ei ole vielä päätetty

Kihlakunnanulosottomiehet kävivät tapaamassa oikeusministeri Jari Lindströmiä. Paikalla oli myös voutien edustus. Ministerille kerrottiin huolen aiheista URA-hankkeeseen liittyen.  Ulosottomiehet esittelivät vaihtoehtoisen mallin ulosottolaitoksen taloudellisuuden ja tuottavuuden parantamiseksi.  Mallin, joka toisi tarvittavat säästöt ja johon henkilöstö olisi valmis sitoutumaan. Ministeri piti erittäin tärkeänä, että henkilöstö saadaan mukaan muutokseen. Ministeri toivoi ja uskoi, että yhteisymmärrys keinoista tavoitteiden saavuttamiseksi löytyy.

20.03.2016  Päästävä neuvottelemaan

Jätämme oikeusministeriölle virallisen ves-asioiden neuvottelupyynnön. VVV ja OM ovat ilmoittaneet julkisesti yli vuosi sitten, että ulosottomiesten palkkauksessa on kehittä-mistarpeita. Haluamme tietää mitä ne ovat ja päästä neuvottelemaan niistä. Tähän asti OM ja VVV eivät ole halunneet avata asiaa tarkemmin. Pyydämme oikeusministeriötä kutsumaan nykyisessä kihlakunnanulosottomiesten ves-sopimuksessa mainitun arviointiryhmän koolle. 

14.03.2016  Perintäpilotteja vaikka väkisin

VVV on päättänyt, että perintäpilotteja pistetään pystyyn olimme niissä mukana tai emme. Ohjausryhmä muodostetaan voudeista ja hanketoimistosta. Esitämme henkilöstön edustusta mukaan ohjausryhmään, mutta hankejohtaja tyrmää esityksemme. Ei kuulemma ole sellainen työryhmä, mihin henkilöstöllä olisi oikeus osallistua. VVV ilmoittaa laativansa perintäpilottien loppuraportin itse. Ilmaisen tyytymättömyyteni. Mielestäni kyse on haluttomuudesta yhteistoimintaan. Eikö Vantaan pilotista opittu mitään.

12.03.2016  Kovaa tekstiä ulosottomiehiltä

SUY:n jäsenkokous käsittelee Ura-hanketta. VVV:n suunnitelmat perinnän jakamisesta ja ulosottolaitoksen "pakkolaki" ulosottomiesten palkkojen alentamiseksi saavat täystyrmäyksen. Poliittista vaikuttamista halutaan jatkaa. Painostustoimia ollaan valmiita käyttämään työnantajan saamiseksi neuvottelupöytään. Pääministeri luopui pakkolaeista ja niin saa luopua valtakunnanvoutikin.

10.03.2016  Esitys perintäpiloteista luopumisesta

Ulosottolaitoksen YT kokoontuu. Kokouksessa jaetaan uusien perintäpilotointien toimintasuunnitelma. Teemme esityksen, että uusista perintäpiloteista luovutaan. Vantaan ja Helsingin pilotit ovat päätyneet siihen tulokseen, että perintä ei ole jaettavissa. Uusiin pilotteihin ei löydy kiinnostuneita osanottajia, joten nyt olisi hyvä "viheltää peli poikki" ja todeta, että perinnän jakamiselle ei ole edellytyksiä. VVV on eri mieltä.


08.03.2016 Kihlakunnanulosottomiesten Yt-neuvottelut 3

Neuvottelussa käydään läpi VVV:n pilottisuunnitelma. Sen lisäksi käsitellään uusiin tehtäviin, työaikaan ja työtiloihin liittyviä kysymyksiä sekä virkanimikkeitä. Perinnän  jakamisen pilotointia käynnistetään Satakunnassa, Pirkanmaalla ja Etelä-Karjalassa. Kiinnostus pilotointeja kohtaan on ollut hyvin vähäistä (Pirkanmaa 2, Etelä-Karjala 2 ja Satakunta 3,5 kihlakunnanulosottomiestä) VVV myöntää, että Ura-hankkeen "raskaita kysymyksiä" kihlakunnanulosottomiesten kohdalla ovat: palkan taso, mahdolliset siirtolisät ja uusien palkkaus. Kihlakunnanulosottomiehet vaativat näiden asioiden käsittelemistä pikaisesti. VVV:llä ei ole mitään sitä vastaan että kutsutaan nykyisen virkaehtosopimuksen arviointiryhmä koolle.


01.03.2016   Eduskunnassa Ura-hankkeesta

Käymme tapaamassa kansanedustajia (lakivaliokunnasta ja valtiovarainvaliokunnasta). Kuuntelevat sujuvasti ja ymmärtävät huolen. Lupaavat omalta osaltaan tarkistaa Ura-hankkeeseen liittyvät riskit ja ongelmat. Tutustuvat laatimaamme vaihtoehtoiseen tasapainottamissuunnitelmaan ja pitävät sitä varteenotettavana.


16.02.2016  Kysymyksiä kansliapäällikölle

SUY pyytää päästä mukaan oikeusministeriön hallinnonalan yt-kokoukseen. Haluamme  esittää Ura-hankkeesta vastaaville ministeriön virkamiehille kysymyksiä liittyen ministeriön linjauksiin hanketta koskien. Kokouksessa selviää, että hankkeesta vastaavat ministeriössä oikeushallinto-osaston päällikkö ja kansliapäällikkö. Kerromme kokoukselle Ura-hankkeen ongelmista ja kansliapäällikkö vastaanottaa kysymykset kirjallisesti. Lupaa tutustua niihin. Ilmoitamme olevamme valmiita tulemaan keskustelmaan asiasta milloin vaan.


15.02.2016  Kihlakunnanulosottomiesten Yt-neuvottelut  2

Tapamaisessa käytiin läpi kihlakunnanulosottomiesten asemaan vaikuttavia URA-hankkeen mahdollisia muutoksia: uudet tehtävät, virkamäärät, tehtävien vaativuus, pätevyysvaati-mukset, erikoistuminen, keskittäminen ja  pilotoinnit. Uudet perusperinnän tehtävät olisivat lainkäyttötehtäviä. Velallisten jako perus- ja vaativaan perintään tapahtuisi sillä perusteella, kertyykö velka 6 kuukaudessa. Virkamääriksi on arvioitu perusperintään 180-200 ja vaativaan perintään 350. Vaativassa perinnässä olisi laajempi työnkuva. Neuvottelut jatkuvat 8.3.2016


19.01.2016  Kihlakunnanulosottomiesten Yt-neuvottelut  1

SUY kutsui VVV:n ja kihlakunnanulosottomiesten järjestöt koolle käsittelemään URA-hankkeen perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Ensimmäisessä tapaamisessa käytiin läpi säästötarvetta, hankkeen tavoitteita ja vaikutuksia. Keskustelua käytiin mahdollisuudesta löytää yhteinen näkemys keinoista säästöjen aikaan saamiseksi. Esillä oli myös hankkeen vaikutukset kihlakunnanulosottomiesten palkkasummaan ja tehtäviin tulevaisuudessa. Neuvottelut jatkuvat 15.2.2016


14.01.2016  Hallituspuolueen johtoa tapaamassa

SUY on huolissaan Ura-hankkeen etenemisestä ei toivotulla tavalla. Vaikuttamiskeinoja mietitään ja päättäjätahoja lähestytään. Tapaaminen järjestyy hallituspuolueen varapuheenjohtaja kanssa. Hän tunnistaa Ura-hankkeen riskit ja on valmis huolehtimaan, että asiaan kiinnitetään huomiota. Tiedustelemme, voisiko hän auttaa tapaamisen järjestämiseksi ministerin kanssa. 


04.01.2016  OM:lle ja VVV:lle ei kelpaa 150 miljoonaa

Oikeusministeriön ja ulosottolaitoksen tulossopimuksessa herättää ihmetystä tulevien vuosien perimistulos. Ulosotto tekee kuudetta vuotta ennätystulosta, mutta om ja vvv ennustavat tuloksen romahtava 150 miljoonalla tulevina vuosina. Henkilöstöjärjestöt ovat eri mieltä kehityksestä. Perusteita kysyttäessä saamme VVV:ltä vastauksen, että arvio on laadittu varovaisuus-periaatteella. Perustelu ei tyydytä ja antaa kuvan leväperäisestä suhtautumisesta valtion talouden suunnitteluun.


22.12.2015  Perinnän jakaminen herätti tunteita infokiertueella

VVV on järjestänyt loppuvuoden aikana Ura-infokiertueen. Kolmen tunnin Ura-esitys oli kattava, mutta heikko kohta oli se, että henkilöstöä kiinnostavat kysymykset oli sijoitettu  loppuun, jolloin aikaa ei tahtonut jäädä henkilöstön kannalta tärkeimpien asioiden käsittelemiseen. Eniten tilaisuuksissa puhutti perinnän jakaminen. Yleinen huoli oli erinomaisena pidetyn nykyjärjestelmän romuttamisesta. Tilaisuuksissa kyseenalaistettiin VVV:n esittämät säästötarpeet ja kritiikkiä annettiin puutteellisesta yhteistoiminnasta. Tiedottamisen avoimuuteen ja rehellisyyteen kiinnitettiin myös huomiota.


22.11.2015  SUY:n jäsenten kannanotto kiinnittää huomiota

SUY:n jäsenkokous ottaa kantaa rakenneuudistukseen ja toimittaa  päätöslausuman päättäville tahoille. Ministeriö kiinnostuu asiasta ja ministerin erityisavustaja kutsuu yhdistyksen edustajan  keskustelemaan rakenneuudistuksesta. Tilaisuudessa käydään läpi valmisteluun ja yhteistoimintaan liittyviä ongelmia. Henkilöstön asema ja perinnän jakamisen riskit ovat myös agendalla.


13.11.2015  VM sijoittaa 10 miljoonaa palkkojen leikkaamiseen

Valtiovarainministeriö myöntää Ura-hankkeelle 10 miljoonan rahoituksen tuottavuuden ja taloudellisuuden parantamiseen ulosottolaitoksessa. VVV sijoittaa päälle vielä 5 miljoonaa. Tavoitteena on saada rakenneuudistuksen valmistuttua, 2018 jälkeen, vuositasolla 10 miljoonan euron säästöt. Tästä puolet on suunniteltu toteutettavan virkojen vähentämisellä ja puolet palkan alennuksilla. VVV käynnistää rahoituksen varmistuttua hanketoimiston rekrytoinnit.


10.08.2015 Oikeusministeri huomioi linjauksessa järjestöjen viestin

Oikeusministeri linjaa Ura-hankkeen jatkovalmistelua. VVV saa valtuudet jatkaa valmistelua yhden viraston mallin pohjalta ja täytäntöönpanon jakamiseksi. Ministeri edellyttää, että VVV selvittää, mitä vaikutuksia perinnän uudelleenorganisoinnilla olisi perintään ja henkilöstön asemaan. Järjestöjen viesti on mennyt perille. Ministeri ymmärtää, että perinnän jakamiseen liittyy riskejä, jotka tulee selvittää ja vaikutukset arvioida.


29.06.2016  Ministerin erityisavustajalta ymmärrystä

Järjestöt tapaavat oikeusministerin erityisavustajan ja keskustelevat rakenneuudistuksesta. Esiin tuodaan huoli henkilöstön asemasta ja väärin toteutetun uudistuksen riskit. Erityisavustaja on kiinnostunut ulosoton asioista ja vastaanottaa järjestöjen yhteisen suunnitelman ulosottolaitoksen talouden tasapainottamiseksi. Hän lupaa esitellä asian ministerille.


18.05.2015  Vantaan pilotista väärää tietoa ?

VVV julkaisee uutisen pilotointien tuloksista. Vantaan perintäpilotin todetaan tuottaneen kannustavia tuloksia. Perinnän etupainotteisuus on kasvanut: toimenpiteitä tehdään ja tuloksia saadaan aikaisempaa tehokkaammin. Pilottilaiset ovat itse tyytymättömiä pilotista tiedottamiseen ja laativat oman loppuraportin. Raportissa todetaan, että rajakohtaa perinnän jakamiselle ei kyetty löytämään. Lisäksi todetaan, että ei ole kihlakunnanulosottomiesten, eikä toimiston etu jatkaa pilotointia. Pilotointi lakkautetaan. Kihlakunnanulosottomiesten järjestöt katsovat, että VVV antaa väärää informaatiota ajaakseen perinnän jakamisen läpi. Myöhemmin VVV kertoo Vantaan pilotin epäonnistuneen.


02.06.2015  SUY sanoo ei palkanalennuksille

SUY:n hallitus käsittelee VVV:n  keinoja säästöjen aikaan saamiseksi. Hallitus on yksimielinen siitä, että palkan alennuksia ei hyväksytä. VVV:n ainoa peruste perinnän jakamiselle on ulosottomiesten palkkojen alentaminen, mikä aiotaan toteuttaa rakenneuudistuksen nimissä lain muutoksella. Yhdistys linjaa, että kihlakunnanulosottomiesten edun mukaista ei ole osallistua perintäpilotteihin.


05.05.2015  Kansliapäällikön juttusille

Järjestöt ovat tyytymättömiä Ura-hankkeen valmisteluun ja VVV:n haluttomuuteen ottaa kantaa henkilöstön asemaan liittyviin kysymyksiin. Järjestöt pyytävät päästä tapaamaan kansliapäällikköä. Kansliapäällikkö ilmoittaa, että Ura-hanketta viedään suunnitellusti eteenpäin, ellei ministeri tai eduskunta toisin päätä. VVV oli mukana tilaisuudessa ja oli saanut ministeriöltä tehtäväksi selvittää virkamiesoikeudellisia kysymyksiä. Johtava hallintovouti kertoi uudistuksessa sovellettavista virkamieslain säännöksistä, uusista tehtävistä ja niiden täyttämisestä. Palkkauksen kehittämistarpeet ja ansiotason turvaamiseen liittyvät kysymykset jäivät edelleen keskustelematta, mikä ei tyydyttänyt allekirjoittanutta.


24.03.2015  JHL järjestää Ura-seminaarin

JHL järjestää 24.3.2015 Helsingissä kutsuseminaarin oikeusministeriölle ja ulosoton henkilöstöjärjestöille URA-hankkeen toimenpidesuunnitelmasta ja sen mahdollisista vaikutuksista henkilöstölle ja ulosoton tuloksellisuudelle. Oikeusministeriölle esitellään henkilöstöjärjestöjen ja asiantuntijoiden laatima vaihtoehtoinen ulosottolaitoksen talouden sopeuttamissuunnitelma. Tilaisuuteen on kutsuttu oikeusministeriön ylin johto ja ulosoton asioita käsittelevä virkamieskunta, henkilöstöjärjestöjen puheenjohtajat, liittojen edustajat sekä asiantuntijoina johtava kihlakunnanvouti Timo Heikkinen ja professori Tuula Linna.


20.02.2015  Tapaamassa parlamentaarisen työryhmän jäseniä

Vierailemme eduskunnassa tapaamassa sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon parlamentaarisen työryhmän jäseniä. Kerromme Ura-hankkeesta ja sen mahdollisista vaikutuksista valtion talouteen. Esillä on myös vaihtoehtoinen ulosottolaitoksen talouden tasapainottamissuunnitelma. Kansanedustajat ymmärtävät huolen ja kertovat oman näkemyksensä, miten asiaan voi vaikuttaa.


27.02.2015 OM ja VVV lupaavat ratkaista henkilöstökysymykset pikaisesti

VVV esittelee OM:lle toteuttamissuunitelmaa. Tapaamisessa todetaan, että moni asia vaatii ministerin linjausta ja että lähtökohtana jatkovalmistelulle on mm. henkilöstön asemaan ja palkkaukseen liittyvien kysymysten ratkaiseminen nopeasti. Järjestöt ovat vaatineet edellä mainittujen asioiden käsittelyä nopeasti luottamuksen lisäämiseksi ja epävarmuuden vähentämiseksi.


16.01.2015  Henkilöstöjärjestöiltä esitys säästöjen aikaansaamiseksi

Henkilöstöjärjestöt laativat oman vaihtoehtoisen talouden tasapainottamissuunnitelman. Tarvittavat säästöt esitetään saavutettavan henkilöstöä vähentämällä luonnollisen poistuman kautta sähköisen asioinnin ja automaation kehittämistä hyödyntäen. Toimintojen ja organisaation kehittäminen ovat myös listalla. Suunnitelma varmistaa henkilöstön sitoutumisen ja sen myötä ulosoton tuloksellisuuden ja oikeusturvan tason säilymisen. Esitys saa laajaa tukea kentältä.


09.01.2015  Toteuttamissuunnitelma herättää epäilyä

VVV julkaisee Ura-hankkeen toteuttamissuunnitelman. Suunnitelman mukaan tavoitellaan yhden viraston mallia ja perinnän jakamista. Moni Ura-hankkeen johtoryhmän jäsen suhtautuu kriittisesti näihin tavoitteisiin ja osa jättää oman eriävän näkemyksensä. Päällimmäisenä on huoli toimivan järjestelmän romuttamisesta ja tuloksellisuuden heikkenemisestä. Kihlakunnanulosottomiehiä huolestuttaa esitetyt palkan alennukset ja  sijoittuminen uusiin tehtäviin uudessa organisaatiossa. SUY esittää luopumista perinnän jakamisesta.


08.12.2014   Ura-hankkeen väliraportti lausunnolla

Henkilöstö ja virastot saivat tilaisuuden lausua Ura-hankkeen väliraportista. Lausunnoissa korostui nykyisen ulosottomenettelyn vahvuudet. Toiminta on laadukasta, tehokasta ja tuloksellista. Tietojärjestelmä on toimiva, henkilökunta ammattitaitoista ja sitoutunutta. Palvelu on henkilökohtaista ja virkamiesten tavoitettavuus sekä velallis- ja paikallistuntemus ovat hyvät. Samoja asioita ovat järjestöt tuoneet jatkuvasti esiin.


14.10.2014   VVV tiedottaa Vantaan perintäpilotista

VVV julkaisee tiedotteen Vantaalla käynnistyvästä perintäpilotista, jossa on tarkoitus selvittää toimistohenkilöstön osallistumista täytäntöönpanotehtävien hoitamiseen. Hanke tulee henkilöstöjärjestöille yllätyksenä. Asiaa ei ole valmisteltu, eikä käsitelty yhteistoiminnassa. Pilotointi ja sen toteuttamistapa herättää kentällä suuria tunteita.


23.09.2014   URA-henkilöstökyselyn tulokset

VVV julkaisee Ura-hankkeeseen liittyvän henkilöstökyselyn tulokset. Vastaajia oli lähes 400, mikä on yli 30 % henkilöstöstä. Vastausten mukaan epävarmuutta ja pelkoa tunnetaan henkilökohtaisella ja työyhteisötasolla. Suurimpina kysymyksinä nousevat esiin palkkaukseen ja työtehtäviin liittyvät asiat. Pelätään myös sitä, että henkilöstöä ei kuulla ja oteta huomioon riittävästi. Positiiviset odotukset liittyvät uusiin mielenkiintoisempiin työtehtäviin ja urakehitykseen. Tiedottamisen odotetaan olevan aktiivista, yksiselitteistä, avointa ja rehellistä. Tulokset vastaavat henkilöstöedustajien saamaa palautetta.